Речни релефи: Какво е Вади?

Какво е вади?

Вади е сладководна екосистема и тип речна форма, която се счита за всякакъв вид геоложка характеристика, свързана с реки или потоци. Терминът вади идва от арабския и еврейския език. По-конкретно, той се отнася до сухо сухо корито, което съдържа вода по време на дъждовни сезони и е разположено в долинен район на пустинята.

Характеристики на вади

Wadis обикновено се намират в плоските или леко подвижните зони на пустините и често водят до сухи езера. Уади може да бъде разпознат от външния му вид, който се дължи на липсата на постоянен воден поток и на натрупване на утайка. Понякога този утайка може да се събере в значителни количества, като блокира водния поток и ефективно променя посоката на сезонните реки. В допълнение към ниските нива на водата, вятърът също засяга натрупването на седименти, като внася сухи пясъци, които се събират върху влажен пясък.

Дъните на вадите често са покрити с пясък и насипен чакъл. По-ниските нива на този седимент често се опаковат много гъсто. Това означава, че по време на дъждовния сезон водата не се абсорбира бързо от земята и няма къде да се оттича, което води до бързо наводняване. Наводненията с флаш във вади се правят още по-опасни поради споменатите по-горе промени в посоката, които могат неочаквано да изпратят водите в общностите.

Значение за хората

Някои вади имат подземни реки или извори, които действат като важен източник на вода за хората, живеещи и пътуващи през пустинята. Поради това много вади служат като оазиси и са станали обекти на малки общности в Африка и Близкия изток. Тези общности се възползват от водоизточника чрез засаждане на култури и отглеждане на добитък. Някои често срещани култури в близост до wadis включват: пшеница, ечемик и палми. Населените вади често стават важни спирки по търговските пътища като места за зареждане с вода и за получаване на храна. Това е също толкова вярно и днес, както в древните епохи. Това дава много вади значителна културна важност, както добре. Археолозите са открили много древни артефакти и руини на селищата на тези места, доказвайки, че вади са изиграли важна роля в човешките селища в продължение на много години.

Екологично значение на вади

Вади са важни не само за хората, но и за близките растителни и животински видове. Много от тези обекти в Африка и Близкия Изток сега са защитени като национални паркове, резервати и обекти на световното наследство на ЮНЕСКО, за да се запазят техните уникални местообитания. Например, Wadi Wurayah от Обединените арабски емирства (ОАЕ) стана първата планинска защитена зона в страната през 2009 г. Тази вади предлага отличен поглед върху значението на тези сладководни екосистеми. Той е дом на редки растителни и животински видове. Трябва да се отбележи, че изследователите са идентифицирали 12 бозайници, процъфтяващи в тази вади от 20, разположени в целия регион. От тях 60% са от национално значение, включително: арабски леопард, планинска газела, арабски тар, Caracal lynx и лисица на Blanford. Освен това, този водопад осигурява много необходима среда за 75 вида птици, от които 5% са изброени като застрашени в Червения списък на IUCN. Тези находки са подобни на много други вади, които служат като биоразнообразни местообитания в средата на пустинята.