Плюсовете и минусите на хидроенергията

Както подсказва името, хидроенергията е форма на електроенергия, която се произвежда чрез водна енергия. По-просто казано, това е форма на енергия, която се генерира от използването на течаща вода или предимно вода, която се съхранява в огромни резервоари. Хидро-електричеството е най-използваната и най-полезната форма на енергия в момента. По-долу е дадено описание на неговите плюсове и минуси.

Предимства на хидроелектричеството

  • Чиста енергия. Тъй като използването на водата е в пълна сила за водноелектричество, то може да бъде описано като чиста енергия. Тази форма на производство на енергия не замърсява околната среда, тъй като не освобождава вредни отпадъчни продукти в атмосферата на Земята в сравнение с други видове производство на енергия, като например електроцентрали, които изгарят фосили и въглища за производство на електроенергия.
  • Надеждни и последователни. Той е и най-надеждният и най-последователен от всички други форми на енергия. Надеждността и последователността на производството на водноелектрическа енергия направиха тази форма на енергия най-използваната форма на енергия. Малките индустрии, значителните производствени предприятия и тежкотоварните компании зависят от хидроенергията за безпроблемното им функциониране.
  • Полезно за рибите. Процесът на инсталиране на водноелектрическите централи е много полезен за развъждане на риба, контрол на наводненията и помощ при метода на напояване. Резервоарите, създадени по време на инсталацията на водноелектрическата централа, също са използвани като места за развлекателни дейности като плуване, каране на лодки и риболов.
  • Туристическа атракция. Тези дейности изиграха важна роля за привличането на туристи към различните резервоари и на свой ред генерират доход. Накрая, оперативните разходи за създаване на водноелектрическа енергия са доста ниски в сравнение с други форми на производство на енергия.

Минуси на ВЕЦ

  • Преместване на човешкия и животински живот. По време на процеса на изграждане на огромните резервоари за производство на водна енергия, околната среда е значително засегната. Първо и за повечето, изграждането на тези язовири води до изместване на хората, живеещи в района. Водният живот също се променя значително поради развитието на тези резервоари; рибните местообитания са проектирани от фактори като скоростта на водата, нивото на водата и достъпа до храна.
  • Влияние върху водните животни. Изграждането на водноелектрически резервоари влияе върху потока и водните нива на реките и по този начин променя цялостния живот на водните животни. Строителството на електроцентрали също е относително скъпо; това е значителна пречка за водноелектрическите централи.
  • Чувствителност към суша. Въпреки че хидроенергията е най-надеждната форма на налична енергия, фактори като суша могат значително да повлияят на производството на електроенергия.
  • Ограничен брой резервоари. Друг съществен недостатък на производството на водна енергия е, че има ограничен брой налични резервоари. В случай на масово наводняване, преливането на вода в тези резервоари причинява огромни щети.
  • Възможна връзка със земетресения. Учените също така смятат, че изграждането на резервоари е бил критичен фактор за появата на земетресения. Например в Китай е доказано, че развитието на големите язовири в страната е една от основните причини, поради които тази страна преживява масивни земетресения.
  • Възможна загуба на земя. И накрая, ако строителството на язовири за водноелектрически централи не е експертно планирано, то може да доведе до огромни разхищения на земя, които биха могли да бъдат използвани за други полезни цели.