Какво представлява замърсяването на почвата?

Замърсяването на почвите е част от деградацията на почвата, причинена от човешки дейности или промени в естествената почвена среда. Почвата се счита за замърсена, когато концентрацията на химикали, хранителни вещества или други елементи в земята е по-висока от стандартната концентрация. Замърсяването на почвата може да увреди живите организми в почвата, което води до замърсяване на почвата. Замърсяването на почвата може да повлияе на растежа на растенията, които зависят от него. Почвените замърсители могат също да бъдат инфилтрирани в подпочвените води и да причинят замърсяване, което ще изложи на риск потребителите на вода.

Причини за замърсяване на почвата

Няколко фактора могат да доведат до замърсяване на почвата. Човешките дейности като сондиране на нефт, минно дело, екстензивно земеделие и изхвърляне на отпадъци са основните причини. Най-често срещаните химикали, които лесно замърсяват почвата, са пестициди, петрол, олово и други тежки метали. Отлагането на пепел от въглища, използвано в промишлени отоплителни процеси, е често срещан източник на замърсяване в области, които са силно индустриализирани. Въпреки че обработените отпадъчни води могат да се използват като тор, той съдържа замърсители като организми и тежки метали, които са вредни за почвата. Пестицидите са от полза за земеделските производители и другите потребители при контролирането на вредители, които вероятно ще намалят добива. Тези пестициди обаче могат да съдържат токсични вещества, които могат да засегнат човешки и други важни организми в почвата. Хербициди като тринитротолуен и паракват съдържат примеси, които са силно токсични и могат бързо да разграждат почвата. Изхвърлянето на боеприпаси и небрежност от страна на производителите на боеприпаси може да доведе до замърсяване на почвата за продължителен период от време.

Здравословни ефекти от замърсяване на почвата

Замърсената почва има пряко въздействие върху човешкото здраве чрез директен контакт или моето вдишване на замърсената почва, която е изпарена. По-голямата заплаха се поставя от замърсената почва, ако се инфилтрира в подземните водоносни хоризонти. Последиците за здравето от излагането на замърсяване на почвата зависят от степента на замърсяване и вида на замърсителя и уязвимостта на изложеното население. Излагането на метали като олово и хром може да причини вродени нарушения и други хронични здравословни проблеми. Експозицията на бензол при висока концентрация може да доведе до левкемия, докато живакът може да доведе до инциденти на бъбречни увреждания и други необратими състояния. Директният контакт с почвените замърсители или поглъщането на замърсителя може да доведе до директна смърт.

Екологични ефекти от замърсяване на почвата

Почвените замърсители имат сериозни последици за екосистемата. Замърсяващите вещества могат да повлияят на химията на почвата, което води до промяна на метаболизма на микроорганизмите, пребиваващи в дадена среда. Промяната може да доведе до ликвидиране на хранителната верига, която може да има сериозни последици за хищниците или потребителските видове. Замърсяващите вещества могат също да променят метаболизма на растенията, което води до намален добив / нисък добив може да повлияе върху опазването на почвата, тъй като културите не могат да предпазят почвата от ерозия.

Опции за почистване на почвата

Замърсената почва може да бъде отстранена чрез изкопаване на замърсената почва за третиране и обезвреждане или за съхраняване, за да се предотврати разпространението му до безопасни почви. Почвените замърсители могат да бъдат третирани и с други химикали.