Какви са последиците от отравяне с пестициди?

Когато химикали, предназначени за контрол на вредители, засягат други организми, различни от предвидената цел, настъпва отравяне с пестициди. Пестицидните отравяния са три вида: краткосрочно високо ниво, дългосрочно високо ниво и дългосрочно ниско ниво на експозиция. Отравяването с пестициди оказва неблагоприятно въздействие върху хората и околната среда, като около 98% и 95% от разпръскваните инсектициди и хербициди достигат съответно до нецелевите организми.

Здравословни ефекти от отравяне с пестициди

Индивидите, изложени на отравяне с пестициди, могат да имат остри или дългосрочни последици за здравето. През 2007 г. систематичен преглед стигна до заключението, че трябва да се намали употребата на козметични продукти с пестициди. Остри ефекти възникват главно при работници, работещи с пестициди, проявяващи се със замаяност, главоболие, гадене, проблеми с кожата и повръщане. Някои неблагоприятни ефекти върху здравето включват неврологични и репродуктивни проблеми.

Дългосрочни ефекти върху здравето

Според много проучвания, изследващи риска от рак от излагане на отравяне с пестициди, има близки асоциации с рак на мозъка, простатата, белите дробове, черния дроб, панкреаса, кожата, гърдата, бъбреците, левкемията и лимфома. Децата, изложени на пестициди, имат по-висок риск от развитие на рак на кръвта, докато излагането на майки по време на бременност увеличава риска за децата от рак на мозъка, левкемия и тумор на Уилмс. Други ефекти, свързани с експозицията на бременни жени, са фетална смърт, променен растеж на плода и вродени увреждания. Някои пестициди като 2, 4-D и дибромохлорофан са свързани с промяна на хормоналната функция и нисък брой на сперматозоидите, което води до намалена фертилност при мъжете. Освен това отравянето с пестициди е свързано с дългосрочни дихателни проблеми.

Ефекти върху животните

В много страни пестицидите са свързани с неблагоприятни ефекти върху животните до степен, че някои са приели планове за действие за биологичното разнообразие за регулиране на употребата на пестициди. Остатъците от пестициди в храните са основните източници на експозиция на животните на отравяне с пестициди. Пестицидите могат да се натрупват в някои организми, което води до неблагоприятно въздействие върху хранителните вериги, особено на по-високи нива. Растежът и възпроизводството на земните червеи, които спомагат за увеличаване на хранителните вещества в почвата чрез усвояване на органичната материя, са претърпели най-много от вредното въздействие на пестицидите. Американската служба за риба и диви животни отбеляза, че отравянето с пестициди причинява смъртта на около 72 милиона птици в САЩ всяка година. В повечето случаи пестицидите се намират в реки и потоци, представляващи заплаха за водните организми. Някои хербициди, насочени към растенията във водата, са токсични за повечето водни животни, особено за рибите. При земноводните излагането на пестициди може да предизвика аномалии на растежа и поведението, както и репродуктивни проблеми, което също е често срещано при водните влечуги.

Предотвратяване на отравяне с пестициди

При хората превенцията на експозицията на пестициди изисква протоколи за безопасност. Личните предпазни средства са необходими при полагане и работа с пестициди. Използването на такъв материал спомага за намаляване на експозицията и за намаляване на риска от вредни ефекти в резултат на отравяне с пестициди. Контейнерите се нуждаят от подходящо етикетиране и съхранение, за да се избегне случайно отравяне. Предприемането на допълнителна предпазливост при употребата и изхвърлянето на пестициди ще помогне за опазването на дивите животни от нежелани ефекти. В САЩ някои закони като Федералния инсектицид и Законът за застрашените видове спомагат за запазване на дивата природа от отравяне с пестициди.