Какъв тип правителство има България?

България е европейска държава, която е била под съветския Източен блок по време на Студената война на ХХ век. С разпадането на Източния блок през 1989 г. страната прие нова конституция, която съдържаше разпоредби за демократични избори. България практикува парламентарно-представителната демократична система на управление, където президентът е държавен глава, а министър-председателят е ръководител на правителството.

Конституцията на България

Конституцията е върховен закон в страната и всички други закони се създават въз основа на неговите членове. Настоящата конституция е четвъртата конституция на страната и е обнародвана на 12 юли 1991 г. и оттогава е била изменяна пет пъти. България прие конституцията си през 1879 г., известна още като Търновската конституция и прие втората конституция, известна като Конституцията на Димитров, която беше приета през 1947 г. и е в сила до 1971 г., когато е заменена от Конституцията на Живков. Всички предишни конституции на България бяха социалистически.

Президентът

Според Конституцията на България, президентът е държавен глава, който е демократично избран да служи на петгодишен мандат. Президентът е и главнокомандващ на българските въоръжени сили. Основните роли на президента включват външните отношения с президента, упълномощен да бъде представител на страната по време на международни срещи и дискусии. Президентът има ограничено право на вето върху законодателната власт, където може да върне законодателството обратно в парламента, за да се обсъди допълнително.

Изпълнителният

Изпълнителната власт се занимава с администрирането на държавната политика в България, както и с поддържането на закона и реда. Изпълнителният орган се състои от Министерския съвет, който се ръководи от министър-председателя и се назначават от Народното събрание. Изпълнителната власт се състои от членове на мнозинството в парламента, като премиерът е лидер на най-голямата партия в парламента. Министерският съвет може да бъде разпуснат чрез вот на недоверие от Народното събрание. Премиерът служи на четиригодишен мандат. Докато в обичайните случаи министрите ръководят съответните министерства, има специални обстоятелства, при които някои министри се назначават без портфейл. След като бъде избран за министър, човек губи позицията си на депутат.

Законодателната власт

Законодателната власт в България е Народното събрание, което има еднокамарен (еднокамерен) парламент. Народното събрание се състои от 240 членове, които са известни като депутати, и всички те се избират чрез гласуване с четиригодишен мандат. Конституцията посочва ролята на Народното събрание като утвърждаване на националния бюджет, приемане на законодателство, ратифициране на международни споразумения и договори, назначаване и освобождаване на министър-председателя и обявяване на война. Ораторът е лидер на Народното събрание и се избира от 240 депутати по време на встъпителното заседание на Парламента. Законодателната власт включва и Великото народно събрание, специална законодателна власт, която се занимава само с въпроси, свързани със специална компетентност, като приемането на нова конституция или промяната на националните граници.

Съдебната власт

Съдебната система в България включва регионални съдилища, окръжни съдилища, както и апелативен съд. Висшият съдебен съвет е най-важният орган на съдебната власт и има мандат в организацията и управлението на съдебната власт. Висшият съдебен съвет отговаря и за избора на председател на Върховния касационен съд, който впоследствие се назначава от президента.