14 държави-членки на ЕС с най-високи ставки за възобновяема енергия

Според неотдавнашния доклад на Евростат Европейският съюз направи големи крачки в генерирането на възобновяема енергия в близкото минало, като през 2016 г. делът на енергията, генерирана от възобновяемите източници, достигна 17%. само 8, 5%. Регионът се стреми да постигне 20% до 2020 г. и 27% до 2030 г. От 2004 г. насам делът на възобновяемите енергийни източници е нараснал значително в почти всички държави-членки. В сравнение с 2015 г. делът се е увеличил в 15 страни. Ако се запази същата инерция и кампания за използването на възобновяема енергия, регионалният блок може дори да надмине целта си за 2030 година.

Страни от ЕС с най-висок процент на възобновяема енергия

Петте най-големи страни

От 28-те държави-членки, Швеция има най-висок процент на възобновяема енергия. Повече от половината (53.8%) от неговата енергия е генерирана от възобновяеми източници през 2016 г. Швеция постоянно отбелязва растеж на брутното крайно енергийно потребление от възобновяеми източници от 2004 г., когато регистрира 38, 7%. Страната има за цел да постигне цел от 49% през 2020 г. Финландия е на второ място, като консумира 38, 7% от енергията от възобновяеми източници. През 2004 г. едва 29, 2% от енергията, консумирана във Финландия, е генерирана от възобновяеми източници, като страната цели 38% дял на възобновяемата енергия до 2020 г.

Латвия, Австрия и Дания завършиха петте страни с най-висок процент на енергия от възобновяеми източници в ЕС. Латвия, която цели да използва 40% от възобновяемите енергийни източници, консумира 37, 2% от енергията от възобновяеми източници, докато Австрия и Дания са съответно 33, 5% и 32, 2%. Като се има предвид, че възобновяемата енергия представлява едва 14.9% от енергията, консумирана през 2004 г., Дания е една от страните, които са приели значително използването на възобновяема енергия през годините. Сега тя цели да постигне 30% до 2020 г.

Страни с дял от 25-30% от възобновяемата енергия

Естония, Португалия, Хърватия, Литва и Румъния попадат в категориите страни, чийто дял на възобновяема енергия е между 25 и 30% през 2016 г. Делът на потреблението на възобновяема енергия за първите три страни е 28, 8%, 28, 5% и 28, 2%. съответно спрямо 18, 4%, 19, 2% и 23, 5% съответно през 2004 г. Трите страни имат за цел да постигнат съответно дял от 25%, 30% и 21%. В Литва и Румъния възобновяемите енергийни източници са около 25%, като страните са със съответно 23% и 24%.

Други най-популярни потребители

Словения, България, Италия и Испания допълват списъка на 14-те държави-членки на ЕС с най-високи цени на възобновяема енергия. С постигане на дял от 21.3%, Словения се стреми да увеличи дела на възобновяемите енергийни ресурси до 25% през 2020 г. България, Италия и Испания са постигнали по-малко от 20% през 2016 г. и целят 16%, 17% и 20%. съответно.

Определение за възобновяема енергия

Източниците или възобновяемата енергия включват слънчева, водна, геотермална, вятърна и биомаса. Числителят на индикатора е количеството енергия, доставено на крайния потребител, докато знаменателят е крайното потребление на енергия от всички възобновяеми източници. Внесената или изнесена електроенергия не се включва като възобновяема енергия, освен ако не е подписано споразумение между правителството, както в случая със Швеция и Норвегия.

14 държави-членки на ЕС с най-високи ставки за възобновяема енергия

рангДържава% от енергията от възобновяеми източници (2016)Целеви процент от енергията от възобновяеми източници (2020)
1Швеция53.849
2Финландия38.738
3Латвия37.240
4Австрия33.534
5Дания32.230
6Естония28.825
7Португалия28.531
8Хърватия28.320
9Литва25.623
10Румъния25.024
11Словения21.325
12България18.816
13Италия17.417
14Испания17.320